Deze website is tijdelijk buiten gebruik, u kunt hier nu nog niet bestellen.

In de tussentijd kunt u bij onze collega's terecht.

www.schilderijen.nl (klik de link)

www.posters.nu / schilderijen (klik de link)

www.lijstenmakerij-lijstenmaker.nl / kunst (klik de link)

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000), gevestigd te Rotterdam

Versie geldig vanaf 1-10-2012

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van de site olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000),De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000),Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) erkend.

1.4 Olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijswijzigingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, type en invoer fouten of fouten veroorzakt door valende techniek en hacking. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten, type en invoer fouten of fouten veroorzakt door valende techniek en hacking wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan [BEDRIJFSNAAM] heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000). De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en goederen en zal in geen geval betrekking hebben op diensten, voorbeeld: zoals telefoonabonnementen van de door olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) aangeboden (mobiele) netwerkoperators.

Op laatst genoemde diensten, waarbij olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden dan van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

·         diensten, zaken, producten, goederen waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.

·         goederen, zaken, producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

·         goederen, zaken, producten en diensten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of gedaan, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

·         voor goederen, zaken, producten of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen of zeer kwetsbaar zijn

·         of verpakkingen of  producten waarvan de consument de verzegeling of verpakkingen heeft verbroken of geopend

·         de levering van voor de diensten.

 

 

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van olieverfschilderijen.eu en AHB / art3000).

olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden en alleen gebruikt binnen de onderneming van AHB / art3000. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) en kan alleen worden terug gezonden op aanwijzing van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000). Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) gegrond worden bevonden, zal olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst ect.

Schadeloos stelling door olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) is geen erkenning van schuld maar van coulance.

 

6.5 Olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel of eigenschuld.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten ontvangen, reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen elk moment worden gewijzig of gestaakt, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte dan wel druk- en zetfouten, type en invoer fouten of fouten veroorzakt door techniek en hacking.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen en afspraken niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitzonderlijke weersomstandigheden, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten, inrichtingen ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door olieverfschilderijen.eu / AHB / art3000 aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij olieverfschilderijen.eu / AHB / art3000 zolang de afnemer de vorderingen van olieverfschilderijen.eu / AHB / art3000) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van olieverfschilderijen.eu / AHB / art3000) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door olieverfschilderijen.eu / AHB / art3000 geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) of een doorolieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000).

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Olieverfschilderijen.eu (onderdeel van AHB / art3000)
Nieuwe Binnenweg 355-c
3023 EJ Rotterdam
Telefoon: 010-4760630
België: 0031-10-4760630
Fax: 084-7454357
KVK nr. 24483666
BTW nummer: NL 168528873-B01
 

Ons emailadres om bijvoorbeeld voorbeelden naar toe te sturen is
art3000_nl (at) planet.nl
Ook kunt u mail sturen aan info (at) olieverfschilderijen.eu
Betaalgegevens:
Ten name van:

H.J. de Bouter
Nieuwe Binnenweg 355-c
3023 EJ Rotterdam
ABN AMRO 55 82 35 123
IBAN nr. NL62ABNA0558235123
BIC nr. ABNANL2A
BTW nr. NL 168528873-B01